Obchodní podmínky

Spolu s vámi, z. ú.
se sídlem Školská 233, 373 63 Ševětín,
zapsaný v rejstříku ústavů vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích
v oddílu U, vložce číslo 146 pod sp. zn. U 146,
(dále jen „Ústav“)

Všeobecné podmínky poskytování služby Návštěvy seniorů

(dále jen „Podmínky“)

Ústav Spolu s vámi, realizuje službu Návštěvy seniorů, v rámci které propojuje potřebu osob se zrakovým postižením být aktivní součástí společnosti, potřebu seniorů (dále také jen „Klienti“) trávit volný čas smysluplně a potřebu rodinných příslušníků seniorů uchovat si rovnováhu mezi osobním a pracovním životem.

Ústav je poskytovatelem služeb Návštěvy SENIORŮ (dále také jen „NS“), spočívajících v návštěvách domácností seniorů či stacionárních a pobytových zařízeních pro seniory a smysluplném trávení času seniorů/Klientů a společných aktivitách se zrakově postiženými osobami (dále jen „Pracovníci NS“). Pracovníci NS prošli intenzivním školením a kontinuálně se dovzdělávají, a s ohledem na své vzdělání, dosavadní praxi a své záliby mají vlastní nabídku aktivit, jež mohou Klientům při Návštěvách seniorů nabídnout.

Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti osob, které se podílejí na poskytování, přijímání a financování služeb Návštěvy seniorů, kterými jsou Ústav jako poskytovatel služeb, Pracovníci NS jako osoby, které služby vykonávají, Klienti jako příjemci a beneficienti služeb a případně i jejich rodinní příslušníci jako osoby, které služby NS objednají, tj. objednatelé (dále společně jen „Zúčastněné osoby“).

Pravidla poskytování služeb Návštěvy SENIORŮ upravují vedle těchto Podmínek také smlouvy uzavřené s příslušnými Zúčastněnými osobami, a to Dohoda o pracovní činnosti mezi Ústavem a Pracovníkem NS a Smlouva o poskytování služeb mezi Ústavem a objednatelem. Poskytování služeb se rovněž řídí pravidly vyplývajícími z Etického kodexu Návštěv SENIORŮ, dostupného zde: www.spolusvami.com/sluzby/navstevy-senioru/ (dále jen „Etický kodex“).

Detailní informace o službě Návštěvy SENIORŮ jsou dostupné na webových stránkách www.spolusvami.com/sluzby/ (dále jen „Webové stránky“).

 

1. Pracovníci Návštěv SENIORŮ

Pracovníci NS jsou osoby se zrakovým postižením, převážně osoby s plnou nebo částečnou ztrátou zraku ve věku 20 a více let.

Všichni Pracovníci NS prošli třístupňovým výběrovým řízením, absolvovali vstupní školení v rozsahu 9 školících dnů, absolvují měsíční skupinové supervize a měsíční individuální setkání s koučem. Pracovní činnost Pracovníků NS je kvartálně hodnocena vedoucím pracovníkem služeb NS.

Profily Pracovníků NS budou dostupné Objednatelům na Webových stránkách, konkrétně na adrese: www.spolusvami.com/sluzby/

2. Beneficienti služeb Návštěvy SENIORŮ

Klienti jako příjemci služeb NS budou osoby v seniorském věku, a to i osoby se specifickými potřebami, např. lidé s omezenou mobilitou, lidé se zrakovým postižením.

Služby Návštěvy SENIORŮ není možné poskytovat Klientům, kteří mají vážné komunikační omezení (např. osoby neslyšící), případně jiné zdravotní omezení, které znemožňuje komunikaci a navázání vztahu s Pracovníkem NS (např. trpí psychickou poruchou, při níž nemocný může ohrozit sebe nebo i druhé, respektive jeho chování znemožňuje kontakt a spolupráci s pracovníkem NS, popř. má sklony k agresivnímu chování) nebo trpí infekčním či jiným nakažlivým onemocněním, které by mohlo být ohrožením zdraví Pracovníka NS.

Vhodnost služeb NS pro Klienta je nutné předem konzultovat. Vedoucí pracovník NS i Pracovník NS musí mít k dispozici úplné informace o zdravotním stavu Klienta, zejména v případě, že by z jeho zdravotního stavu mohlo vzejít riziko pro Klienta a/nebo Pracovníka NS.

3. Objednatelé služeb Návštěvy SENIORŮ

Služby NS objednává:

 • Klient;
 • rodinný příslušník nebo jiná osoba pečující o Klienta;
 • poskytovatel služeb pro Klienty (např. pečovatelské domy);

(dále jen „Objednatel“).

4. Poptávka na poskytnutí služeb Návštěvy SENIORŮ

Objednatel může učinit poptávku na poskytnutí služeb NS konkrétním Pracovníkem NS, a to prostřednictvím objednávkového formuláře dostupného na www.spolusvami.com/kontakt/ po předchozí registraci.

Profily Pracovníků NS může Objednatel prohlížet na Webových stránkách. Objednatel si může profily pracovníků NS vytisknout.

V objednávkovém formuláři na poskytnutí služeb NS Objednatel uvede:

 • adresu poskytování služby NS;
 • identifikaci osoby, pro kterou je služba objednávána;
 • požadovanou četnost a dobu poskytování služby NS;
 • datum požadovaného zahájení poskytování služeb NS;
 • informace o Klientovi a o Objednateli;

kontaktní údaje Objednatele.

5. Příspěvek na poskytnutí služby Návštěvy SENIORŮ (cena služby)

Vzhledem k tomu, že prostředky získané na realizaci služby z veřejných a soukromých zdrojů pokrývají pouze část nákladů na poskytování služby Návštěvy SENIORŮ, budou jednotlivé NS spolufinancovány ze strany Objednatelů. Výše úhrady se řídí následujícím ceníkem:

Individuální návštěvy v domácnosti Klienta – smlouva s fyzickou osobou

Při uzavření Smlouvy o poskytování služeb na 3 měsíce a minimálním počtu 2 NS/měsíc

Individuální NS u klienta v rozsahu 60 minut

250 Kč

Individuální NS u klienta v rozsahu 90 minut

300 Kč

Při uzavření Smlouvy o poskytování služeb na 6 měsíců a minimálním počtu 2 NS/měsíc

Individuální NS u klienta v rozsahu 60 minut

230 Kč

Individuální NS u klienta v rozsahu 90 minut

280 Kč

Individuální návštěvy v zařízení sociální služby pro seniory – smlouva s fyzickou osobou

Při uzavření Smlouvy o poskytování služeb na 3 měsíce a minimálním počtu 2 NS/měsíc

Individuální NS u klienta v rozsahu 60 minut

180 Kč

Při uzavření Smlouvy o poskytování služeb na 6 měsíců a minimálním počtu 2 NS/měsíc

Individuální NS u klienta v rozsahu 60 minut

150 Kč

Individuální návštěvy v zařízení sociální služby pro seniory – smlouva s organizací

Při uzavření Smlouvy o poskytování služeb na 3 měsíce a minimálním počtu 10 NS/měsíc

Individuální NS u klienta v rozsahu 60 minut

230 Kč

Při uzavření Smlouvy o poskytování služeb na 6 měsíců a minimálním počtu 10 NS/měsíc

Individuální NS u klienta v rozsahu 60 minut

200 Kč

Skupinové návštěvy v zařízení sociální služby pro seniory

Skupinová NS v rozsahu 60 minut

1.000 Kč   

(cena konkrétní NS stanovená podle výše uvedeného ceníku dále jen „Příspěvek“)

Osobou povinnou k úhradě Příspěvku je Objednatel.

Není-li písemně dohodnuto jinak, úhrada Příspěvku bude provedena bezhotovostně na bankovní účet Ústavu vždy předem za kalendářní měsíc, ve kterém mají Návštěvy SENIORŮ proběhnout, a to na základě platební instrukce zaslané Ústavem na e-mailovou adresu Objednatele (dále jen „Platební instrukce“). V platební instrukci bude uvedena výše Příspěvku stanovená dle předpokládaného počtu NS naplánovaných na následující měsíc, datum splatnosti Příspěvku, číslo účtu Ústavu, variabilní symbol a případně i další informace pro provedení platby Příspěvku.

Nejpozději do 15 dnů ode dne úhrady Příspěvku zašle Ústav Objednateli e-mailem písemné potvrzení o platbě Příspěvku. Příspěvek bude vyúčtován Objednateli na základě účetního dokladu zaslaného na e-mailovou adresu Objednatele vystaveného nejpozději do 10 pracovních dnů od skončení kalendářního měsíce, ve kterém byly příslušné služby NS poskytovány.

V případě, že nebude Příspěvek uhrazen v termínu uvedeném v Platebním instrukci, je Ústav oprávněn přerušit poskytování služeb NS až do doby, kdy dojde k úhradě Příspěvku.

6. Místo poskytování služeb Návštěvy SENIORŮ

Služby Návštěvy SENIORŮ budou poskytovány:

 • v domácnosti Klienta;
 • v instituci, kde se Klient nachází, např. stacionář, pobytové zařízení pro Klienty; nebo
 • na jiném místě, na kterém se Pracovník NS s Klientem nebo Objednatelem služby dohodne (např. knihovna, kavárna, park, výstava);

přičemž místo poskytování služeb musí být v dosahu max. 10 minut chůze od MHD/PID z důvodu dostupnosti pro Pracovníka NS.

7. Termíny návštěv

Na termínu první návštěvy Klienta za účasti Pracovníka NS, vedoucího Pracovníka NS, Objednatele a Klienta se uvedené osoby dohodnou, a to prostřednictvím rozhraní Webových stránek, e‑mailovou komunikací, telefonicky nebo jiným vhodným způsobem.

V případě, že s tím budou souhlasit všechny výše uvedené osoby, dohodnou se tyto osoby na pravidelných termínech návštěv Klienta a na době jejich trvání. Pravidelný termín návštěv je možné změnit se souhlasem všech výše uvedených osob.

V případě, že návštěvu není možné uskutečnit v pravidelném termínu, informuje o tom příslušná osoba, na jejíž straně je dán důvod nemožnosti uskutečnění návštěvy (Pracovník NS nebo Klient či Objednatel), Ústav bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nemožnosti uskutečnění návštěvy dozvěděla prostřednictvím SMS, telefonicky nebo e‑mailem, a to vždy minimálně 24 hodin před předpokládaným termínem návštěvy.

Klient, popř. Objednatel je oprávněn pravidelný termín návštěvy zrušit, pokud však opakovaně dojde ke zrušení termínu návštěvy později než 24 hodin před předpokládaným termínem návštěvy, jedná se o podstatné porušení povinností ze strany Objednatele, v důsledku kterého je Ústav oprávněn odstoupit od smlouvy s Objednatelem a ukončit poskytování služeb NS Klientovi.

8. Pravidla poskytování služby Návštěvy seniorů

Pří poskytování služeb NS musí být dodržovány následující pravidla a zásady:

 • Osoby podílející se na poskytování a přijímání služeb NS musí dbát na to, aby nebyla ohrožena bezpečnost Pracovníka NS nebo Klienta;
 • Pracovník NS nesmí bez předchozího souhlasu Klienta pořizovat zvukové ani obrazové záznamy nebo fotografie z návštěv u Klienta;
 • Klient nesmí být při poskytování služeb omezován v rozhodování, musí mít vždy možnost volby, a to mimo jiné i v aktivitách/činnostech, které bude s Pracovníkem NS podnikat;
 • Pracovník NS nesmí přijímat od Klienta jakékoliv peněžité či nepeněžité dary, s výjimkou darů, jejichž hodnota je zanedbatelná (např. dary osobní povahy);
 • všechny osoby podílející se na poskytování a přijímání služeb NS se musí chovat tak, aby byly zachovány důstojnost a soukromí všech Zúčastněných osob a při poskytování služeb NS byla zachována přátelská a harmonická atmosféra;
 • Objednatel ani Klient nesmí po Pracovníkovi NS vyžadovat poskytnutí služeb NS, které mají povahu aktivit/činností vyloučených dle těchto Podmínek a Pracovník NS je nesmí Klientovi poskytovat.

Nedohodne-li se Ústav s Objednatelem písemně jinak, bude jedna návštěva trvat maximálně 90 minut, přičemž návštěvy budou probíhat s četností minimálně 2x měsíčně a maximálně 2x týdně.

9. Doporučované činnosti/aktivity v rámci služby Návštěvy SENIORŮ

V rámci služeb NS poskytovaných Pracovníky NS jsou doporučovány zejména následující aktivity:

 • procvičování cizích jazyků;
 • společné povídání a vyprávění, reminiscence (vzpomínky na běžný život);
 • hudební činnost (zpěv a hra na hudební nástroj), poslech hudby;
 • četba (klasické knihy) a poslech audio knih;
 • hra společenských her (např. člověče nezlob se, karty, zvukové hmatové pexeso);
 • procházky a posezení venku (např. lavička v parku, balkon);
 • canisterapie, kontakt s domácím mazlíčkem;
 • ruční práce (např. pletení, chráněná dílna, tematické tvoření – Vánoce, Velikonoce, Mikuláš atd.);
 • pasivní sledování sportů, dokumentárních filmů;
 • podpora (např. znovu vrácení do života Klienta přicházejícího o zrak), ukázka a pomoc s používáním kompenzačních pomůcek;
 • řešení matematických, fyzikálních příkladů;
 • seznamování se s používáním komunikačních technologií (internet, mobilní telefon, tablet);

Pracovník NS může s Klientem trávit čas i jinými vhodnými aktivitami výslovně neuvedenými v Podmínkách, a to za předpokladu, že jsou v souladu s pravidly, účelem a zásadami služeb Návštěvy SENIORŮ.

10. Činnosti/aktivity vyloučené ze služeb Návštěvy SENIORŮ

Při poskytování služeb Pracovníky NS jsou vyloučeny činnosti/aktivity, které by mohly představovat zdravotní riziko pro Klienta nebo Pracovníka NS, nejsou v souladu s pravidly, účelem a zásadami služeb Návštěvy SENIORŮ nebo jsou z jiného důvodu nevhodné pro Klienta nebo Pracovníka NS. Při poskytování služeb NS Pracovníky NS by neměly být prováděny pravidelně nebo ve větším rozsahu následující činnosti/aktivity (příležitostné provádění těchto aktivit se souhlasem Pracovníka NS a Klienta je povoleno za předpokladu, že tyto aktivity nejsou v konkrétním případě vyloučeny podle předchozí věty):

 • úklid, obstarávání nákupů;
 • péče o tělo, ošetřovatelská činnost;
 • asistenční činnost;
 • vaření (není vyloučeno společné vaření při dlouhodobějším “vztahu“ Pracovníka NS a Klienta);
 • cvičení vyžadující vizuální kontrolu;
 • doprovázení na úřady, k lékaři.
11. Informační povinnost

Pro řádné a bezpečné poskytování služeb NS je nezbytné, aby Objednatel nebo Klient poskytl úplné a pravdivé informace o Klientovi, zejména informace týkající se fyzické a duševní kondice Klienta, které by mohly mít význam pro bezpečnost osob zúčastněných na poskytování služeb NS.

Pracovník NS, Objednatel a Klient si vymění kontaktní údaje, zejména telefonní číslo a e-mailovou adresu (mají‑li ji zřízenou). Osoby uvedené v předchozí větě se budou vždy v dostatečném předstihu informovat o skutečnostech významných pro poskytování služeb NS (např. v případech, kdy nebude možné dodržet smluvenou dobu návštěvy).

12. Důvěrnost

Pracovníci NS jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním služeb NS, zejména o skutečnostech osobní či důvěrné povahy, které jim sdělí Klient. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení spolupráce Ústavu s Pracovníkem NS.

13. Dohled nad poskytováním služeb Návštěvy SENIORŮ a hodnocení

První návštěva Klienta proběhne za přítomnosti pracovníka NS, vedoucího pracovníka NS, Objednatele a Klienta.

Po každé návštěvě Klienta Pracovník NS zašle stručný záznam o uskutečněné návštěvě, zejména o aktivitách/činnosti, které byla předmětem návštěvy, Objednateli.

Po každé desáté (10.) návštěvě nebo dle dohody Pracovníka NS u Klienta proběhne společné setkání, kterého se zúčastní Pracovník NS, vedoucí pracovník služby Návštěvy SENIORŮ, Klient a případně též Objednatel, na kterém dojde k průběžnému hodnocení služby Návštěvy SENIORŮ.

14. Stížnosti

V případě, že dojde na straně Pracovníka NS, Objednatele nebo Klienta k porušení pravidel poskytování služeb NS, může dotčená osoba podat stížnost Ústavu (za Klienta může podat stížnost Objednatel), který záležitost prošetří a, ukáže-li se stížnost jako oprávněná, přijme příslušná opatření k nápravě a informuje o tom stěžovatele.

15. Ukončení poskytování služby Návštěvy seniorů

Objednatel, Klient i Pracovník NS mohou ukončit poskytování služeb NS pro Klienta z jakéhokoliv důvodu i bez udání důvodu, a to písemným oznámením učiněným vůči Ústavu. Ústav v takovém případě bezodkladně vyrozumí ostatní výše uvedené osoby o ukončení poskytování služeb NS. Ukončení poskytování služeb NS nabývá účinnosti dnem, kdy došlo k oznámení o ukončení Ústavu.

16. Odpovědnost za škodu

Za újmu způsobenou při poskytování služeb NS odpovídá v rozsahu vyplývajícím z právních předpisů Ústav. Ostatní Zúčastněné osoby jsou povinny:

 1. předcházet možnosti vzniku újmy a přijmout přiměřená preventivní opatření k zabránění či zmírnění hrozící újmy, a to i s ohledem na zdravotní omezení Klienta či Pracovníka NS;

jakoukoliv škodu, ztrátu, či újmu způsobenou při poskytování služeb NS je dotčená osoba povinna neprodleně hlásit Ústavu, a to telefonicky nebo emailem.

17. Pojištění

Ústav se zavazuje sjednat pro každého Pracovníka NS pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu služeb NSOstatní Zúčastněné osoby jsou povinny poskytnout Ústavu veškerou potřebnou součinnost při uplatňování nároku na výplatu pojistného plnění v případě, že dojde k pojistné události (např. komunikace s pojišťovnou, předání potřebných dokladů, sdělení informací vyžadovaných pojišťovnou).

18. Ochrana osobních údajů

Ostatní Zúčastněné osoby berou na vědomí, že Ústav bude na základě těchto Podmínek zpracovávat jejich osobní údaje za účelem řádného plnění povinností vyplývajících z těchto Podmínek, Etického kodexu nebo ze smluv uzavřených mezi Ústavem a Zúčastněnými osobami, což zahrnuje zpracování osobních údajů nezbytných pro poskytování služeb NS ve sjednaném rozsahu.

Správcem osobních údajů Zúčastněných osob je ústav Spolu s vámi, z.ú., IČO: 08621357, se sídlem Školská 233, 373 63 Ševětín, zapsaný v rejstříku ústavů vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu U, vložce číslo 146 pod sp. zn. U 146 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích, tel.: +420 739 22 88 31, e-mail: info@navstevypotme.cz.

V rámci zpracování osobních údajů bude správce zpracovávat zejména následující osobní údaje, které mu Klient a Objednatel poskytnou: identifikační a kontaktní údaje. Rozsah zpracovávaných osobních údajů Pracovníka NS je stanoven v dohodě o pracovní činnosti mezi Ústavem a příslušným Pracovníkem NS.

Informace o zdravotním stavu Klienta budou Ústavem zpracovávány na základě písemného souhlasu Klienta, jehož znění tvoří přílohu č. 1 Podmínek.

Osobní údaje Zúčastněných osob budou zpracovány automatizovaně i manuálně zaměstnanci Ústavu.

Osobní údaje mohou být v rámci zpracování v nezbytném rozsahu zpřístupněny dalším níže uvedeným subjektům:

 1. ostatním Zúčastněným osobám v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb NS (např. Pracovníkům NS budou poskytnuty kontaktní údaje Klienta, aby se mohl s Klientem v případě potřeby spojit a informace o zdravotním stavu Klienta, aby byl připraven na možné zdravotní komplikace Klienta při návštěvách a mohl Klientovi poskytnout v případě potřeby pomoc).

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné poskytování služeb NS, je prováděno na základě smlouvy a právních předpisů a probíhá bez souhlasu Zúčastněné osoby v souladu se zákonem a legislativou Evropské Unie. V případě neposkytnutí osobních údajů v rozsahu potřebném pro řádné poskytování služeb NS:

(i)     ze strany Objednatele nebo Klienta je Ústav oprávněn odstoupit od Smlouvy s Objednatelem a ukončit poskytování služeb NS Klientovi;

(ii)    ze strany Pracovníka NS je Ústav oprávněn ukončit spolupráci s Pracovníkem NS na poskytování služeb NS a vypovědět dohodu o pracovní činnosti.

Ústav bude dodržovat povinnosti vyplývající z právních předpisů. Ústav poučí své zaměstnance, kterým bude umožněn přístup ke zpracovávaným osobním údajům o povinnosti zachovávat mlčenlivost.

Osobní údaje budou zpracovávány až do ukončení poskytování služeb NS.

Zúčastněná osoba má právo požadovat od Ústavu přístup k jeho osobním údajům (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu a povaze zpracovávaných osobních údajů, jejich zdrojů a příjemci či příjemcích osobních údajů), jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů, přičemž na Ústav se za tímto účelem může obrátit telefonicky/e-mailem prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto čl. 19 Podmínek výše. Zúčastněná osoba má dále právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

19. Komunikace

Zúčastněné osoby budou komunikovat některým z následujících způsobů:

 • prostřednictvím rozhraní Webových stránek;
 • písemně;
 • telefonicky (zahrnuje telefonický hovor a SMS zprávy);
 • e-mailem.

Jakékoliv oznámení, výzva či obdobné sdělení, mezi Zúčastněnými osobami se považuje za doručené: (a) dnem fyzického předání, je-li oznámení doručováno osobně; nebo (b) dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou; (c) dnem prokazatelného odeslání e-mailu, je-li oznámení zasíláno elektronicky.

20. Změna Podmínek

Ústav je oprávněn změnit tyto Podmínky, a to zveřejněním jejich upravené verze na adrese: www.spolusvami.com/sluzby/. O takové změně bude Ústav informovat ostatní Zúčastněné osoby na e-mailové adresy, které sdělili Ústavu, přičemž tyto osoby jsou oprávněny okamžitě vypovědět smlouvu upravující podmínky jejich účasti na poskytování služeb NS, a to do 1 měsíce od oznámení změny na jejich e-mailovou adresu.

21. Platnost a účinnost

Tyto Podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem jejich podpisu Ústavem.

TOPlist ("neviditelný bod") 824752